Blog

Jak implementovat systém řízení kvality

By 17.3.2018

Kvalita se dá určitým nadsazeným způsobem označit jako pořádek v organizaci. Pro zlepšení služeb, výroby či výkonu firmy, je ideální zavést systém řízení kvality. Společnost nebo firma, které se podaří získat certifikát o splnění požadavků normy ISO, musí ovšem dále tvrdě pracovat na dalším uplatňování těchto požadavků v běžném provozu. Je potřeba pracovat na dokumentaci, zlepšování procesů a kontrole. Předem je dobré si stanovit cíle a politiku kvality a s tou seznámit všechny zaměstnance. Neustále sledovat nově vycházející právní a jiné závazné dokumenty. To vše je potřeba periodickým způsobem sledovat a kontrolovat. Provádět audit. Audit znamená určité hodnocení či přezkoumání stavu věcí nezávislou osobou. Tuto kontrolu provádí auditor, tedy určitá kompetentní osoba, která se dokáže v dané problematice dobře orientovat.

Jak udržet nastavenou úroveň

Musíte si stanovit, jakým způsobem bude probíhat interní a externí hodnocení. Po získání certifikátu QMS to teprve vše začíná. Je nutné udržet v chodu nastavený systém řízení kvality. Je potřeba vyškolit několik spolehlivých lidí, kteří začnou kontinuálně v určitých nastavených časových intervalech kontrolovat dodržování práce podle nastavených směrnic a standardů. Vše musí mít písemnou podobu. Ideální je vypracovat roční plán auditů a pak se ho držet. Audity můžete provádět dvěma způsoby. První možností je vertikální audit. Další způsob je horizontální audit. Pro samotný systém řízení kvality je jedno, který ze způsobů si vyberete. Konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout, musí být předem definované a měřitelné. V průběhu auditu je dobré používat kontrolní list s předem připravenými dotazy. Hodně vám to usnadní práci, pokud narazíte v průběhu auditu na jakýkoliv problém, který není zanesen v kontrolním listu, jednoduše ho tam dopíšete.